Hướng Dẫn Học C++

     
*

Trong tư liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn lập trình C (C++ sẽ chỉ dẫn trong tài liệu khác). Tuy nhiên project mà chúng ta tạo ra tại đây là C++, nhưng họ chỉ sử dụng những thư viện của C.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học c++


*

*

*

Project đã được chế tạo ra ra, thực tế mã (code) của lấy ví dụ như HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên chưa cần phải quan trung ương tới nó.
Tiếp theo bạn phải cấu hình để có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, việc này hết sức quan trọng.
Khi một chương trình C được chạy nó vẫn tìm hàm main() nhằm thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của ví dụ như HelloWorld nói trên.Một công tác C bao gồm thể có tương đối nhiều file nguồn, mỗi file nguồn hoàn toàn có thể nhiều hàm. Tuy vậy chỉ cho phép duy duy nhất một hàm main() trên toàn bộ Project của bạn.
Trên kia bạn vừa tạo thành một file CBasicTutorial.cpp nó có một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo thành một tệp tin khác để thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và có hàm main() chúng ta cần đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên khác nhằm nó không xung đột và chúng ta có project thể biên dịch được, sau đó hoàn toàn có thể thực hành đều gì viết vào PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi một project của C chỉ có thể chấp nhận được một hàm main trên tổng thể Project.


// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input Output)#includeint main() // printf là 1 hàm của thư viện stdio.h// Đây là một trong hàm để in ra screen Console một loại chữ.// là ký kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông tin ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba chú ý: Có một số hàm trong thư viện conio.h của C dường như không được hỗ trợ trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là một trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ tính đến khi người dùng gõ một ký kết tự bất kỳ mới tiếp tục chạy tiếp. Vị vậy trong giải đáp này tôi cố gắng không sử dụng các hàm như vậy trong các ví dụ.

Xem thêm: Da Mặt Bị Dị Ứng Ngứa - Da Mặt Bị Ngứa Là Bệnh Gì


#includeint main() // Làm nào đó tại đây ....// Dừng chương trình tại đây,// chờ cho tới khi người dùng gõ một ký tự bất kỳ mới tiếp tục chạy.// (Hàm này không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm gì đấy tiếp tại đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 to 127 or 0 lớn 255%c
unsigned char1 byte0 lớn 255%c
signed char1 byte-128 to 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to lớn 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 khổng lồ 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước giữ trữTập giá chỉ trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 địa điểm sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 to lớn 1.7E+30815 địa điểm sau thiệt phân
long double10 byte3.4E-4932 khổng lồ 1.1E+493219 địa điểm sau thiệt phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include // Khai báo áp dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết để tàng trữ kiểu dữ liệu này.printf("Storage kích cỡ for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá bán trị nhỏ dại nhất của thứ hạng float.// Hằng số này được khái niệm trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn số 1 của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được khái niệm trong tủ sách float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được tư tưởng trong tủ sách float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chăm chú rằng vẫn chỉ có tương đối nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// lịch trình kiểm tra đk từ trên xuống dưới.// Khi phát hiện một đk đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy,// và chương trình không soát sổ tiếp các điều khiếu nại còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm gì đó khi điều kiện 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đó khi đk 2 đúng// (Điều kiện 1 sai).// ngược lại nếu điều kiện N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đó khi điều kiện N đúng// (Các đk ở trên sai).// những trường thích hợp còn lại.else // Làm nào đó ở đây.
// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi sử dụng printf ko in ra ngay lập tức thông tin của bạn.// thực hiện fflush(stdout) để in thông báo ra screen Console ngay lập tức.// Chú ý: stdout là 1 biến của luồng (stream) ghi ra màn hình hiển thị Console// (Nó được quan niệm trong tủ sách stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf vẫn đợi các bạn gõ vào một đoạn văn bản từ bàn phím// (Và nhấn Enter để hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một số trong những (Chỉ định vị tham số %d)// và gán vào thay đổi age.scanf("%d", &age);// đánh giá nếu age nhỏ dại hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// thực hiện switch để khám nghiệm một quý hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm gì đó ở đây, nếu quý giá của vươn lên là == value1break;case value2:// Làm nào đấy ở đây, nếu giá trị của đổi thay == value2break;default:// làm cho điều nào đó tại đây// nếu giá trị của trở thành không thuộc các giá trị liệt kê ở trên.break;
#include int main() // Đề nghị bạn dùng lựa chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a trò chơi ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một trở nên "option".int option;// Hàm scanf sẽ đợi bạn gõ vào trong 1 đoạn text từ bàn phím// (Và dìm enter nhằm hoàn thành).// Nó đang quét lấy một vài (Chỉ định do tham số %d)// đưa thành số thoải mái và tự nhiên (integer) cùng gán vào trở nên option.scanf("%d", &option);// bình chọn giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose khổng lồ play the game ");break;case 2:printf("You choose lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose to lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing khổng lồ do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vấn đề bạn đề ra câu lệnh break trong trường thích hợp này có chân thành và ý nghĩa gì?.break trong trường vừa lòng này nói với chương trình rằng thoát thoát ra khỏi switch. Trong trường hợp chúng ta không sử dụng break câu chương trình sẽ liên tục thực hiện các khối lệnh trong 'case' ở bên dưới (hoặc cả default) cho tới khi nó phát hiện break, của cả giá trị của biến đổi trong ngôi trường hợp đó khác với giá trị trong 'case'.
#include int main() // Khai báo đổi mới option với gán cực hiếm 3 mang đến nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// kiểm tra giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing khổng lồ do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó có tác dụng chương trình của công ty thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh nhiều lần, đấy là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.

Xem thêm: 10+ Kí Tự Học Giỏi Và May Mắn Trong Học Tập, Ký Hiệu May Mắn #Mayman #Tiktok


// variable_initialization: Khởi tạo thành một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá bán trị mới cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // các code cần thực hiện khi đk còn đúng.